Audytor wewnętrzny

1. Audytor prowadzi niezależną i obiektywną działalność mającą na celu wspieranie starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

2. Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) opracowanie i aktualizowanie procedur audytu wewnętrznego określających zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,

3) sporządzanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka,

4) opracowanie programu zadania audytowego,

5) przeprowadzanie prawidłowego i terminowego audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z rocznym planem audytu,

6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,

7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny,

8) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

Biuro Zamówień Publicznych

Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

1) prowadzenie i koordynowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wyjątek określają zadania Referatu ABI),

2) opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia zamówień publicznych,

3) współpraca z poszczególnymi komórkami w zakresie prowadzonych postępowań,

4) opracowywanie planów na podstawie informacji z poszczególnych komórek i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,

5) kompletowanie materiałów źródłowych wydziałów (referatów), stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

6) udzielanie wyjaśnień wydziałom (referatom) przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,

7) prowadzenie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,

8) realizacja obowiązków dot. publikacji w prowadzonych postępowaniach,

9) obsługa administracyjna komisji, przyjmowanie ofert i dbanie o zabezpieczenie ich nienaruszalności do czasu otwarcia,

10) prowadzenie współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych zgodnie z wymogami prawa (m. in. przekazywanie informacji o orzeczeniach sądów, powiadamianie o szczególnej procedurze).

Wicestarosta

 

Marek Profaska - Wicestarosta

 

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ustalonym przez Starostę,

3) zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 324161332 pokój 103
Adres e-mail: gnTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i Powiatu Rybnickiego:

1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych ze sprzedażą, zamianą, zbyciem i nabyciem w drodze darowizny,

2) przygotowanie umów dotyczących oddania nieruchomości w posiadanie zależne, w tym umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,

3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,

4) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym:

a) naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,

b) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

5) rozpatrywanie spraw dotyczących wyrażenia zgody zakładanie, przeprowadzenie lub wykonanie urządzeń technicznych na nieruchomości.

2.W zakresie wywłaszczania nieruchomości:

1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących pozbawienia prawa własności,

2) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,

3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,

3.Występowanie z wnioskami i pismami do sądu:

1) o wpis lub wykreślenie w księgach wieczystych prawa własności lub innych praw rzeczowych,

2) o założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości nie posiadających dotąd założonych ksiąg.

4. Przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.

5. Prowadzenie postępowań związanych z ochroną gruntów rolnych w tym:

1) rozpatrywanie spraw dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji,

2) rozpatrywanie spraw związanych z rekultywacją gruntów.

6.Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

7. Sporządzanie:

1) informacji o stanie mienia komunalnego,

2) deklaracji podatku od nieruchomości,

3) dowodów księgowych dotyczących majątku nieruchomego.

8. Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (w tym prowadzenie sprawozdawczości w ramach Integrującej Platformy Elektronicznej).

 

Starosta

Damian Mrowiec - Starosta

 

Zadania i kompetencje Starosty

  1. Nadzorowanie organizacji pracy i wykonywania zadań przez Starostwo,
  2. Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
  3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa,
  4. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez pracowników Starostwa,
  5. Koordynowanie działalności wydziałów i referatów
  6. Upoważnienie członków Zarządu lub pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  7. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa,Uchwały Rady i Zarządu
  8. Nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie nie powierzonym Wicestaroście lub innym członkom zarządu.

Kontakt

sekretariat - pok. 203 (I piętro), tel. 32 42 28 300 wew. 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skarbnik

Sylwia Marcol - Wróblewska - Skarbnik

 

Do zadań Skarbnika należy wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania finansami publicznymi w szczególności:

1) wykonywanie zadań powiatu w zakresie rachunkowości,

2) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu
i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,

3) przygotowywanie projektu budżetu powiatu,

4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,

7) sprawowanie nadzoru nad finansową stroną prowadzonych inwestycji,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady lub Zarządu oraz zarządzeń Starosty w zakresie gospodarki budżetowej i finansowej,

9) pełnienie funkcji głównego księgowego jednostki,

10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU

Od 2 kwietnia ruszy wypożyczalnia rowerów Starostwa Powiatowego w Rybniku.
W godzinach pracy Starostwa tj. poniedziałek - środa od 7.30-15.30, czwartek od 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00. są do dyspozycji rowerzystów cztery rowery górskie oraz sześć rowerów elektrycznych, cztery z tych ostatnich są wyposażone w foteliki dla dzieci.
Rowery zaopatrzone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem i kluczykiem, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki; fotelik dziecięcy oraz kask. Dla osób korzystających z rowerów z dziećmi jest też przewidziany kask dla dziecka.
Aby wypożyczyć rower należy posiadać ukończone co najmniej 13 lat, przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane, podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni,
i przejęciu roweru sprawnego technicznie. W przypadku osoby niepełnoletniej - ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub rodzica.
Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni rowerów zapraszamy do informacji Starostwa Powiatowego w Rybniku pok. 118.
Wzór oświadczenia o wypożyczeniu roweru oraz pełna treść regulaminu dostępna w załącznikach.

Sekretarz

Katarzyna Wawoczny - Sekretarz

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy:

1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji w Starostwie,

2) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,

3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów określających strukturę, funkcjonowanie i zasady działania Starostwa,

4) koordynowanie działań wymagających współdziałania prac pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa,

5) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw,

6) organizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,

7) koordynowanie i nadzór rozwoju informatycznego Starostwa,

8) zapewnienie warunków materiałowo-technicznych dla działalności Starostwa,

9) nadzorowanie zakupów środków trwałych oraz koordynowanie gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,

2. zapewnienie sprawnego działania organów Powiatu, w szczególności:

1) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd lub inne uprawnione podmioty,

2) nadzorowanie przygotowania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,

3) nadzór nad realizacją wniosków komisji Rady, uchwał Zarządu i Rady,

3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Do podstawowych zadań stanowiska ds. obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego należy:

1. Organizowanie akcji kuriersko – posłańczej, w tym opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.

2. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

2) współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

3) opracowanie i aktualizacja regulaminu i planów pracy a także organizacja posiedzeń i prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4) koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

5) wydawanie gminom zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

6) organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

7) pomoc w realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

8) realizacja zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

9) zorganizowanie i utrzymywanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego.

3. Z zakresu obrony cywilnej:

1) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,

2) opracowanie wytycznych starosty na każdy rok i ich realizacja,

3) opracowanie i aktualizacja planów szkolenia,

4) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

5) koordynowanie tworzenia oraz przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

6) koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie dwóch lub więcej gmin powiatu,

7) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

8) prowadzenie bazy szefa obrony cywilnej,

9) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach gmin powiatu,

10) określanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej,

11) koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.

4. Z zakresu spraw obronnych:

1) planowanie zadań obronnych,

2) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Rybnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

3) organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych,

4) współpraca w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru i Głównego Stanowiska Kierowani,

5) przygotowanie i organizowanie Akcji Kurierskiej mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych,

6) realizacja zadań wynikająca z funkcji państwa – gospodarza HNS,

7) planowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby obronne,

8) nakładanie świadczeń na rzecz obronności.

5. W zakresie zadań wojskowych:

1) prowadzenie działań w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

2) przechowywanie dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.

6. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych Starostwa, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wg obowiązujących zasad,

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, w tym wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

9) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,

10) współpraca z własnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

11) współdziałanie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego z komórkami organizacyjnymi Starostwa,

12) nadzór nad prowadzeniem kancelarii dokumentów niejawnych,

13) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Starostę, w tym dokonywania czynności i przygotowania projektów dokumentów dla Starosty, o których mowa w stosownych zapisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

7. Inne zadania:

1) współdziałanie w sprawach dotyczących mniejszości narodowych, kombatantów i świąt państwowych,

2) współdziałanie w zakresie imprez masowych.

Projekty

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Wieści z Powiatu

 

System Prognoz

Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego.

smog
foto: Marcin Rybarczyk

Subregion.pl - Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

Aktualności z serwisu www.subregion.pl