Kontrola biletów tylko z poszanowaniem praw dziecka

Wielce Szanowni Państwo,
corocznie do Rzecznika Praw Dziecka wpływają liczne skargi dzieci, ich rodziców i opiekunów, w których zgłaszający podnoszą problem niewłaściwego sposobu, trybu i przebiegu kontroli biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (gminnej). Skargi te dotyczą zarówno kontroli ważności samych biletów, jak również sposobów uiszczania opłaty za przejazdy oraz kontroli dokumentów poświadczających uprawnienia małoletnich pasażerów do przejazdów ulgowych lub darmowych.
Skarżący wskazują kwestię nieuprzejmości kontrolerów wobec kontrolowanych dzieci, zastraszanie i tworzenie atmosfery potęgującej u dzieci stres, przetrzymywanie dzieci w pojazdach ponad miarę, powodujące niemożność jego opuszczenia na docelowym przystanku.
Analiza zgłaszanych Rzecznikowi Praw Dziecka spraw wskazuje, że działania osób uprawnionych do kontroli biletów ukierunkowane są jedynie na bezwzględne nałożenie kar i opłat dodatkowych oraz nacechowane są brakiem empatii wobec dzieci oczekujących w wielu przypadkach na pomoc i udzielenie im informacji.
Dzieci stanowią liczną grupę pasażerów korzystających ze środków komunikacji miejskiej i gminnej, co wynika z realizowania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zróżnicowanie ich wieku i poziomu rozwoju powoduje, że w sytuacji stwierdzonego braku ważnego biletu na przejazd lub braku ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgowego biletu, powinny być traktowane w sposób wyrozumiały, tak aby działania kontrolne niosły ze sobą walor edukacyjny oraz nie wywoływały negatywnych skutków w psychice małoletnich oraz nie przyczyniały się u nich do braku zaufania do dorosłych.
Szczególną wrażliwością kontrolujący powinni wykazywać się w stosunku do dzieci z niepełnosprawnościami.
Wskazanym zatem byłoby zasygnalizowanie pracownikom kontrolującym pasażerów aby wykonywali swoje obowiązki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i dobra małoletnich osób poddawanych kontroli. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na udzielenie informacji małoletnim o przysługujących im prawach.
Z uwagi na powyższe, powołując się na ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), zwracam się do Państwa o podjęcie działań informacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg w środkach transportu lokalnego na dobro kontrolowanych dzieci i młodzieży.

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

Czytaj więcej: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/kontrola-biletow-tylko-z-poszanowaniem-praw-dziecka

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Powiat w liczbach

polska w liczbach