Debata o klimacie w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

27 lutego 2013r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbędzie się debata projektu „Dobry Klimat dla Powiatów". Główne cele projektu to aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptację do jego zmian.

Powiat biorąc udział w projekcie będzie miał możliwość:

  • Zdiagnozowania stanu ochrony klimatu na swoim terytorium lub w mieście będącym siedzibą powiatu.
  • Uzyskać narzędzie do oceny własnego śladu węglowego, umożliwiające kontrolę własnej polityki i działań w zakresie ochrony klimatu
  • Skorzystania z bezpłatnych działań edukacyjnych na temat problematyki zmian klimatu skierowanych do mieszkańców (debaty publiczne, broszury i ulotki informacyjne).
  • Zaangażowania się w Sieć Powiatów na rzecz klimatu, a perspektywicznie także w Porozumienie na rzecz ochrony klimatu burmistrzów UE, gdzie wymiana doświadczeń między władzami lokalnymi UE może przynieść korzyści dla poszczególnych powiatów.
  • Zacieśnienia współpracy z gminami oraz przedstawicielami i organizacjami lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
  • Wzbogacić własne strategie gospodarcze i rozwojowe o nowe rozwiązania bazujące na wykorzystaniu lokalnych zasobów i możliwości
  • Przygotowania się do korzystania ze środków UE na lat 2014-2020, gdyż ochrona klimatui adaptacja do jego zmieniających warunków będą kluczowym zadaniem nowej perspektywy finansowej Wspólnoty.

Projekt ten w 95% finansowany jest z instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.chronmyklimat.pl.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach