Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Rybnicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) informuje, że od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 7 stycznia 2015 r.  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji – ul. 3 Maja 31 Rybnik, na stronie internetowej pod adresem http://www.starostwo.rybnik.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.starostwo.rybnik.pl/komunikaty-ogloszenia-obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski – ul. Dworcowa 1a 44 – 295 Lyski

dostępny jest wykaz dotyczący

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Lyski, obręb Żytna, karta mapy 3, zapisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GL1Y/00114237/4. Szczegółowe informacje można uzyskać także w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod nr tel. (32) 4161317 lub 4161332.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach