Informacja Narodowych Sił Rezerwy

Logo-NSRczerwoneRGBNSR (Narodowe Siły Rezerwowe) tworzą wyselekcjonowani ochotnicy - żołnierze rezerwy, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku kontraktów zawartych na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i pozo-stający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych.


Głównym przeznaczeniem NSR jest realizacja zadań z zakresu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, realizacja zadań poza granicami kraju, wzmocnienie jednostek wojskowych, w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobieranie zasobów itp.
Służba w NSR ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w szkoleniach rotacyjnych, których łączny okres nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych w roku. Za ich realizowanie żołnierz może otrzymać nagrodę pieniężną.
Z tytułu pełnienia służby w NSR żołnierzom przysługuje szereg świadczeń, które obejmują: należności finansowe (uposażenie za każdy dzień służby wojskowej, zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czynnej służbie wojskowej), świadczenia w naturze podczas służby czynnej (bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe, bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny, bezpłatne wyżywienie), ochronę uprawnień pracowniczych i gwarancję stabilności zawodowej (zachowanie prawa do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej na czas służby, wliczenie czasu służby do wysługi pracowniczej, opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego), opieka medyczna i stomatologiczna.
O przyjęcie do NSR mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, posiadający polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej.
Służba w NSR to także możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz udział w misjach zagranicznych.

Więcej informacji na stronie WKU w Rybniku wejdź

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach