Rada Powiatu Rybnickiego

  1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
  2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
  3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz liczbę radnych określają ustawy.

 Do wyłącznej właściwości Rady należy:

  1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
  2. wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
  3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu,
  4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
  5. uchwalanie budżetu powiatu,
  6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
    • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
    • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
    • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
    • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
    • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
    • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
    • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
    • współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
    • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w § 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  14. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
  15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu, sztandaru powiatu i flagi powiatu,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach